+420734622338 info@hosteleleven.com

Hostel Eleven

Ochrana osobních údajů

Hostel GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat: Hostel Eleven, Dominikánská 11, Brno 602 00 (dále „Hotel“)

Zákazník:      Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  • Recepční hotelu
  • Manažer hotelu
  • Účetní
 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů je Hotelový systém Previo
 2. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

 

Informace o zákaznících

 1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum a účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Hotel vedle povinných zákonem stanovených údajů může požadovat uvedení kontaktu na hosta z důvodu oprávněných zájmů a to zejména z důvodu ochrany majetku hotelu, legitimního očekávání uzavření smlouvy o ubytování a ochrany hostů. Tyto údaje nebudou využívány k marketingovým účelům.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti a v elektronické podobě uchovávány v PC, přístup k nim mají pouze oprávněné osoby. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

 1. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou Hotelem poučeny jakým způsobem a v jakém rozsahu bezpečně zpracovávat osobní údaje hostů
 • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 • Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

 1. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

 

Kamerový systém

 1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům. Monitorovaná místa jsou vždy viditelně označena

 

 

V Brně dne 20.5.2018

 

Web GDPR

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář slouží osobám, které mají zájem o služby firmy VIA HOSTEL s.r.o. nebo je zajímají jiné informace. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou tři: Jméno, emailová adresa a text zprávy. Tyto údaje uchováváme po dobu 1 roku.

 

Kdo má přístup k informacím?

Všechny poskytnuté informace jsou chráněny a zabezpečeny způsobem stanoveným platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů na webových stránkách www.hostelfleda.com odpovídá společnost VIA HOSTEL s.r.o., která je zároveň správcem údajů. Kontaktní osobou je Pavel Cejpek (e-mail: pavel@viahostel.com).

 

Cookies

Při procházení webových stránek měříme, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu vnímáme jako oprávněný zájem správce.

 

Používáme cookies aplikace Google Analytics, které slouží k měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení. Jsou to cookies _ga (platnost 2 roky), _gat (platnost 1 minuta) a _gid (platnost 1 den).

 

K používání souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Kontakt

info@hosteleleven.com

Tel. +420 734 622 338

Recepce: 8:00 – 22:00

Ubytování

Check-In: 14:00 – 22:00

Check-Out: 8:00 – 11:00

Adresa

Hostel Eleven

Dominikánská 11

602 00 Brno

Provozovatel

VIA HOSTEL s.r.o.

Panská 362/11, 602 Brno

IČ: 29256089

Ochrana osobních ůdajů